Informatiebijeenkomst rond Reggedal Enter

Waterschap Vechtstromen organiseert met andere betrokken partijen op 5 oktober 2016 een informatiebijeenkomst rond de herinrichtingsplannen van het Reggedal nabij Enter. Met dit project, onderdeel van de Reggeherstelprojecten, wil het waterschap maar de natuurlijke loop van de Regge herstellen. Daarnaast wordt in opdracht van de provincie Overijssel maar liefst 115 ha nieuwe natuur gerealiseerd. Ook is er aandacht voor de beleving van de Regge en wordt de bevaarbaarheid van de Enterse Zomp (tussen de Lee en het Exoo) verder uitgewerkt. Dit alles gebeurt in samenwerking met verschillende partners. Een goede balans tussen een zo natuurlijk mogelijke Regge en goede waterstanden voor onder andere landbouw, recreatie en natuur staat voorop.

Sinds 1998 voert waterschap Vechtstromen de Reggeherstelprojecten uit, in samenwerking met andere partijen. Doel is de natuurlijke, kronkelende loop van de Regge te herstellen om meer ruimte voor water te creëren. Op die manier is de Regge voorbereid op toekomstige klimaatveranderingen. Belangrijk daarbij is dat wateroverlast, onder andere op landbouwgronden wordt voorkomen. Daarnaast verbetert de waterkwaliteit, zodat dieren en planten er nog beter gedijen en komt er minder nitraat (en ammonium) is het grond- en oppervlaktewater. Eén van die projecten is Reggedal Enter. Na veel voorbereidende onderzoeken (bodem, archeologie, kabels en leidingen) is samen met de gebiedspartners een gedragen schetsontwerp uitgewerkt.

Presentatie schetsontwerp tijdens inloopbijeenkomst

Op woensdag 5 oktober 2016 zijn geïnteresseerden van harte welkom bij de informatieve inloopmiddag en -avond rond het project Reggedal Enter tussen 15.00 en 21.00 uur in Zalencentrum De Kröl, Dorpsstraat 158 in Enter. Belangstellenden kunnen dan kennis nemen van het schetsontwerp voor de inrichting van Reggedal Enter. Medewerkers van waterschap Vechtstromen staan klaar om vragen te beantwoorden. Daarnaast zijn ook de (toekomstige) beheerders van het natuurgebied aanwezig voor de beantwoording van vragen over het toekomstige beheer en is er ook gelegenheid om kennis te nemen van de toekomstplannen van De Regionale Stichting Enterse Zomp.

Planning

Vanaf begin 2016 is er door de partners gewerkt aan een schetsontwerp. De volgende stap is een meer gedetailleerd definitief ontwerp. Het waterschap houdt ondertussen ‘keukentafelgesprekken’ met alle direct aangrenzende perceeleigenaren van het Enters Reggedal. Wensen en ideeën die uit de gesprekken komen, worden zoveel mogelijk meegenomen in het nog uit te werken definitief ontwerp. Als alles meezit, gaat het werk na de zomervakantie van 2017 in uitvoering. De werkzaamheden duren tot en met het najaar van 2018.

Samenwerking

In het project Reggedal Enter werken waterschap Vechtstromen en de provincie Overijssel samen met (toekomstige) beheerders Bolscher/Roetgering, De Wilde, Busger op Vollenbroek en Landschap Overijssel aan de uitwerking van de plannen. Naast de beheerders zijn ook de gemeenten Wierden, Hof van Twente en de Regionale stichting Enterse zomp nauw betrokken.